امام باقر (ع) می فرمایند :

خداوند تبارک و تعالی در عوض شهادت جدّمان امام حسین (ع) این پاداش را برای او معین فرمودند.

۱- در تربت ایشان شفا قرار دادند.

۲- استجابت دعا در کنار مرقد شریفشان

۳- مدت زمانی که زائرین به زیارت ایشان می روند، از زمان حرکت تا برگشت جزء عمرشان به حساب نمی آید.

امالی شیخ طوسی - جزء ۱۱