خلاصـه و مفـید

1- تقوی 

 2- خانواده

 3- کفو بودن(به لحاظ اقتصادی.تحصیلی.ظاهری وغیره)