آیا می دانید ، پشت پیراهن این مرد به انگلیسی چه عبارتی نوشته شده است ؟

جواب :

 نوشته است ، برای مشروب خوردن و سکس به دنیا آمده ام .

پس کی می خواهیم ، بیدار شویم تا عمق نفوذ دشمنان را ببینیم !!