مطلبی پیرامون طوایف موجود در لبنان

کشور لبنان با همه کوچکی خود از حیث تعدد و تنوع مذاهب موجود در آن یکی از متنوع ترین کشورهای دنیا و از این نظر از وضعیت پیچیده ای برخوردار است. به طوری که بیش از 18 مذهب رسمی در لبنان وجود دارد که این مذاهب با مسائل طایفه ای نیز پیوند تناتنگی دارد و تفکیک طوایف مختلف از یکدیگر به واسطه نوع وابستگی دینی و مذهبی آنها است. شدت تأثیر این مذاهب در صحنه لبنان به گونه ای است که حتی ساختار سیاسی این کشور از گذشته تا حال را نیز تحت تأثیر قرار داده و تقسیم قدرت سیاسی نیز براساس تعداد جمعیت طوایف مختلف که تمایز آنها براساس مذاهب می باشد، صورت گرفته است. مذاهب رسمی عمده در لبنان هر کدام تشکیلات مذهبی خاص خودشان را دارند ، که به موازات تشکیلات دولتی، مسائل دینی و امور مربوط به احوال شخصیه مذاهب مختلف را تحت پوشش قرار داده و سامان دهی می کنند. از حدود 18 مذهب موجود در این کشور، 12 مذهب مسیحی، 5 مذهب اسلامی و یک مذهب یهودی هستند .

اگر تحقیقی نسبت به طوایف موجود در لبنان نماییم ، به دو طایفه بنی هاشم و بنی عباس بر می خوریم ،که هر دو آنها شیعیانی هستند ،که  در زمان مستعمره بودن لبنان ( تحت استعمار کشور فرانسه) بجهت فقر و تهیدستی ، مسیحی می شوند و در حال حاضر با شمایل مسیحی در مراسمات عزاداری شیعیان شرکت می نمایند ، که قابل دقت و تامل می باشد .

/ 0 نظر / 73 بازدید