جنازه خشک شده روی گنبد حرم پیامبر (ص)

تا مدتی این ماجرا نقل مجالس مختلف وهابی شده بود و مستمسکی برای به سخره گرفتن اعتقادات شیعیان!

اما واقعیت قضیه چیز دیگری است که ،وهابیون اشاره ای به آن نمی کنند:
درزمان عثمان خشکسالی شده بود. مردم به خانه عایشه رفتند ،تا از او بخواهند ،برای نزول باران دعا کند. عایشه گفت: به قبر پیامبر (ص) متوسل شوید و از پیامبر (ص)بخواهید ،برای شما طلب باران کند. روزنه ای را از سقفی که برای قبر پیامبر (ص) ساخته اید ،به سوی آسمان باز کنید ،تا آسمان با دیدن قبر پیامبر صلی الله علیه ابرهای رحمت الهی را به خود جذب کند.

مردم این کار را کردند و باران هم بارید. مردم پنجره ای در جای آن روزنه ساختند و تا قرن نهم هجری رسم مردم این بود ،که هر گاه خشکسالی بود و مردم نماز استسقاء می خواندند ،این پنجره را باز می کردند و البته نتیجه خوبی هم می گرفتند.

تا این که قبه خضراء در زمان عثمانی ساخته شد و به خاطر ویژه بودن این روزنه شکل و شمایلی هم به آن دادند ،که از دور شبیه قبر به نظر می رسد.
جالب است ،بدانید از زمانی که وهابیان آمده اند ،اجازه نمی دهند ،این پنجره هنگام نماز استسقاء باز شود! خودتان میدانید چرا...

منبع: سایت حج

/ 0 نظر / 473 بازدید