فرق بین مال و روزی

آیا هرآنچه که انسان بدست می آورد ، رزق او است ؟

خیر : هرآنچه که انسان بدست می آورد ، رزق و روزی او به حساب نمی آید. چرا که رزق از جانب خداوند متعال است و فقط از طُرُق الهی و شرعی بدست می آید ؛ در حالی که مال و پول می تواند ، از طُرُق غیر شرعی هم بدست بیآید.کم و زیاد شدن رزق انسان به اعمال او بستگی دارد ، ولی در مورد پول به مسائل دیگری ربط دارد .

 

نکته قابل توجه :

"رزق" محدود به پول و درآمد نمیشه" بلکه امورات دیگری هم می باشد،که خداوند متعال ازآن طریق به بنده اش کمک می کند.مانند فهم و عقل معاش که خداوند به همه انسانها نمی دهد.

برگرفته از دست نوشته ای استاد حاجی امیری

/ 0 نظر / 103 بازدید