محیط خواب کودکان

دومین توصیه اسلام جداسازی بستر و جای خواب فرزندان از هفت سالگی ( از پدر و مادر ) است ، هرچند که اگر از سه سال و نیم باشد ، بهتر است و از ده سالگی از دیگر فرزندان.

سومین توصیه اسلام جداسازی جای خواب فرزندان ممیز از نامحرمان است. 

چهارمین توصیه و نکته تربیتی اسلام این است که فرزندان باید در اوقات خواب والدین با اجازه وارد حریم پدر و مادر خود شوند.

آخرین نکته قابل توجه این است که ،برخی اوقات ما فکر می کنیم که فرزندانمان خواب هستند و هرکاری که دلمان می خواهد انجام می دهیم ، در حالی که آنان بیدار بوده و به کلمات و اعمال ما توجه دارند .

/ 0 نظر / 45 بازدید