اساسی ترین مانع برای رشد کشور ایران

به نظر حضرت عالی ( استاد حاجی امیری ) اساسی ترین مانع برای رشد کشور چیست ؟ 

اساسی ترین مانع برای اداره و رشد یک کشور را باید ،در فرهنگ مردم آن کشور جستجو کرد. 

اگر به دقت ،به رفتار مردم و مسئولین در کوچه و بازار نگاه کنیم ، به این نکته پی می ببریم ،که دو مشکل اساسی در فرهنگ مردم با همه روح بلند ، تدّین و توانایی هایی که دارند، وجود دارد.

1- کمتر می گوییم ؛«ما» «کشور ما، ایران ما ، پرچم ما »

بیشتر می گوییم؛ «من» « منافع من ، کارمن ، خانه من »

2- معلوم نیست که در راستای زندگی و مدیریت جامعه بر اساس چه مسلکی عمل می کنیم :

* براساس دین

* براساس قانون 

* براساس دین و قانون 

* هیچکدام

و اینجا همان نقطه عطف سقوط یک جامعه است . آنچه که موجب پیشرفت در بعضی از جوامع اروپایی شده است، و لو به نحو مادی ، تکیه بر یکی از این محورها است ،دراین کشورها می بینیم، با مدل محوریت قانون ، کشور را اداره می کنند . و امّا در کشور ما  مدل اداره کشور معلوم نیست بر کدام محورمی باشد. هر جا که به نفع مان است ،شرع مدار هستیم ، درجای دیگر قانون مداریم و درجایی هم هیچکدام ؛ که برای این مسئله اساسی باید فکری کرد ،آن هم از مدارس و دبستانها باید شروع کنیم /.

/ 0 نظر / 26 بازدید