ازدواج روزی را زیاد می کند.

- هرکس از ترس فقر زن نگیرد ، بخدا گمان بد برده است.

3- ازدواج موجب برکت در زندگی است .

امام صادق (ع) می فرمایند :

مردی خدمت پیامبر(ص) رسیده  و اظهار فقر نمود . حضرت (ص) به ایشان فرمودند : زن بگیر ، رفت وازدواج کرد و درهای رزق به رویش گشوده شد.

ازدواج باعث رشد و بالندگی انسان می شود و باعث می شود که ،انسان تکامل فکری و روحی پیدا کند . اگر به انسانهایی که ازدواج نکرده اند ، به رفتارشان نگاه کنید ، می بینید که بعد 40 سال هنوز مانند کودکان حرف زده و رفتار می نمایند.

/ 0 نظر / 28 بازدید