مقدمات نماز

مقدمات نماز چیست ؟

١- وقت نماز یا اوقات شرعی

٢- قبله

٣- طهارت

۴- مکان نماز گزار ( پاک باشد ، غصبی نباشد )

۵- لباس نماز گزار (پاک باشد ، غصبی نباشد و پوشیده بودن طبق شرع)

۶- پاک بودن بدن از نجاست

-----------------------------------------------------------------------------

طهارت سه گانه را نام ببرید ؟

١- وضوء          ٢- تیمم         ٣- غسل ( ارتماسی - ترتیبی )

/ 0 نظر / 1011 بازدید