احکام تکلیفی در اسلام

تمام اعمالی که از ما انسانها سر می زند ، اعم از گفتاری ، شنیداری و غیره از این پنج حکم شرعی الهی خارج نیست .

احکام تکلیفی (احکام پنجگانه )پنج نوع اند:

1- واجب(حلال ): عملی را گویند ، که انجام دادن آن لازم است و ترک آن جایز نیست و در صورت تخلف عمدی از آن، عقاب می شود.مانند خواندن نمازهای یومیه . روزه

2- حرام: عملی را گویند ، که ترک آن لازم است و انجام دادن آن جایز نیست و در صورت تخلف عمدی از آن، عقاب می شود ، مانند دروغ گفتن ، مشروب خوردن

3- مستحب: عملی را گویند ، که انجام دادن آن بهتر است و ترک آن اشکالی ندارد ، ولی در صورت انجام دادن آن ،در نزد شارع مقدّس پاداش می گیرد ، مانند خواندن نماز شب ، صدقه دادن

4- مکروه: عملی را گویند ، که ترک آن بهتر است و انجام آن اشکالی ندارد ، و لی در صورت ترک این عمل ، پاداش می گیرد ، مانند خوردن پنیر ، خوردن گوشت الاغ

5- مباح: عملی را گویند ، که انجام دادن یا انجام ندادن آن مساوی است و انسان می تواند فعل مورد نظر شارع را انجام دهد یا ترک کند، بدون اینکه عقاب شود یا پاداش بگیرد ، مانند ورزش کردن

/ 0 نظر / 143 بازدید