مدیریت پلکانی

مهمترین عامل در مدیریت توجه به منابع انسانی می باشد . یک نظام مدیریتی موفق و رو به رشد ، نظام و حکومتی است که ،در مسیر توجه به منابع انسانی ، به لحاظ تربیت ، آموزش ، انتخاب مدیران در تمام سطوح مختلف و غیره ، مدیریت پلکانی را در سر لوحه کار خویش قرار دهد .

به موضوع مدیریت پلکانی از دو منظر می توان پرداخت.

1- مدیریت پلکانی به لحاظ انتخاب مدیران

2- مدیریت پلکانی به لحاظ انجام طرح ها

و امّا مدیریت پلکانی بمانند رعایت سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح می باشد . بدین عنوان که ، افراد بر اساس درجه و یا رتبه خویش می توانند ، فرماندهی نمایند . یک سروان نمی تواند ، بر یک سرهنگ فرماندهی نماید و از طرفی کسی که می خواهد ،به سمت فرماندهی در مراتب مختلف در آید ، باید مراحلی را بگذراند، از فرماندهی دسته بعد گروهان بعد گردان و بهمین نحو تیپ بعد لشکر و بعد ارتش و تا آخر ، خلاصه یک فرد نظامی که تا بحال فرماندهی در گروهان ننموده را ، فرمانده گردان و هنگ نمی گذارند . این روش را در سیستم مدیریت دولتی و اداری می گویند ، مدیریت پلکانی یعنی یک مدیر باید تمام لایه ها مدیریتی را در سمت های مختلف طی نماید ، تا بتواند ،در سمت های بالاتر قرار گیرد . و بعبارت دیگر به همه دوایر و امورات مربوط به حوزه مدیریتی خویش آشنایی داشته باشد ، تا بتواند ، ارتقا پیدا نماید . متاسفانه این سیکل در نظام مدیریتی ایران یا رعایت نمی شود ، و یا اگر رعایت می شود ، کم رنگ می باشد .

/ 0 نظر / 43 بازدید