مقایسه سینمای ایران با آمریکا

اگر با قدری تأمل و تفکر و به دور از هرگونه تعصب به این دو سینما نگاه کنیم ، متوجه خواهیم شد که کارگردانان این دو کشور بدنبال چه اهدافی هستند و امّا اهداف کارگردانان آمریکا :

۱- نشان دادن قدرت اقتصادی و تکنولوژی خود به مردم جهان

۲- ایجاد زمینه برای استعمار و استثمار مردم دنیا

۳- کسب در آمد برای کشور آمریکا

۴- تغییر و تسخیر فرهنگ و تمدن مردم

۵- القاء تفکرات خود در قالب فیلم

۶- معرفی نمودن کشور آمریکا بعنوان قدرت برتر

۷- ایجاد مدیریت واحد در جهان و غیره

۸- برافراشته نمودن پرچم آمریکا

و امّا اهداف کارگردانان ایران ( البته بعضی هایشان ) :

۱- رواج بی بندباری و اباحه گری در بین مردم

۲- اشاعه فرهنگ عشق بازی در بین جوانان

۳- کسب در آمد بیشتر برای جیب خود بهر قیمتی

۴- ترویج جوک و خنده بجای دین و دانش

۵- چهره سازی از افراد و بطور خاص از دختران و زنان در بین مردم و ایجاد شهرت و شهوت

/ 0 نظر / 18 بازدید