تساوی زن و مرد

اینکه خداوند متعال به زن این اجازه را نداده است . چون قابلیت و مسئولیت بارداری با زنان است . و اگر قرار باشد ، که یک زن با چند مرد ازدواج کند . پس وضعیت تولید مثل ورعایت نسب چه می شود . از کجا بفهمیم ، این کودک به چه کسی تعلق دارد . مگرمی شود ، هر لحظه جمعیت زنان را برد و از آنان خون گرفت ، و تشخیص داد ، این بچه متعلق به چه کسی است.فکرش را انسان می کند . متوجّه می شود که، تمام خلقت خدایی دارای حکمت است .

1- چون ایشان پیشنهاد داده اند ، خودشان باید ابتدا شروع نمایند ، تا دیگران از تجربه ایشان استفاده نمایند .

2- واگر خود ایشان نتیجه این عدالت هستند ، پدرشان را معرفی کنند. بدون آزمایش  D.N.A

3- برای صدور فتوای جهانی دلائل شان رابصورت شفاهی و عملی ارایه نمایند.

/ 0 نظر / 35 بازدید