بیان فقر خود عامل فقر است .

قال رسول الله(ص) :  "  من تفاقر افتقر "1

< هرکس خود را فقیر نشان دهد ، فقیر خواهد شد. >

یکی از مسائلی که باعث فقر و بی برکتی زندگی ما انسانها می شود . اظهار نمودن فقر و تنگدستی خود در نزد مردم است . و خداوند متعال از این عمل که انسان خود را نزد دیگران خوار کند . غضبناک می شود.

در جای دیگری حضرت علی (ع) می فرماید :

«اظهار التبأوس یجلب الفقر» 2؛

اظهار نمودن تنگدستی ، فقر را به دنبال دارد.

امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می فرمایند که ، ایشان فرمودند : « ای علی ! خداوند فقر را امانتی نزد خلقش قرار داده است . کسی که آن را پنهان نماید ، مانند روزه دارِ شب زنده دار خواهد بود و کسی که آنرا اظهار و به کسی بگوید . درحالی که آن کس می تواند نیاز او را بر آورد و نیاز او را بر آورده نکند  قطعاْ او را کشته است .

یعنی انسان بمیرد بهتر است ،از اینکه جلوی دیگران بخاطر درخواست و فقر خوار شود.

لقمان حکیم به فرزند خود فرمودند:

فرزندم ، من صبر و انواع تلخیها را چشیده ام ، امّا چیزی را تلخ تر از فقر نیافتم .اگر روزی گرفتار تهیدستی شدی ،به احدی اظهار مکن که ، در نظر مردم حقیر و خوار خواهی شد.

منبع :

1- بحارالانوار، 73/ 316/ 60

2- غررالحکم، 366، ح8242.

/ 0 نظر / 38 بازدید