شیطان ، سگ درگاه الهی

 حضرت آیة الله شاه آبادی  (ره)می فرمودند:

« شیطان ؛ سگِ درگاه خداست . اگر کسی با خدا آشنا باشد ، به او عو عو نمی کند و او را اذیت نمی کند . »

سگ در خانه ، آشنایان صاحب خانه را دنبال نمی کند . ولی اگر کسی نا آشنا و غریبه باشد ،او را دنبال کرده و به درون خانه راه نمی دهد و شیطان هم بمانند سگ می باشد .اگر کسی با خداوندمتعال ارتباط داشته باشد ، شیطان با او کاری ندارد و شرّش به او نمی رسد ودر صورتی که او با خدا بیگانه باشد ، او را به خانه الهی اجازه ورود نمی دهد و از شّر شیطان در امان نخواهد ماند.

/ 0 نظر / 89 بازدید