حل معادله کسری از لسان حضرت علی (ع)

سه نفر نزد حضرت علی (ع) آمدند ، و درباره تقسیم 17 شتر نزاع داشتند . اولی می گفت : نصف ( ٢/١ ) این شتران مال من است. دومی می گفت : ثلث ( ٣/١ ) آنها مال من است . و سومی می گفت : تسع (٩ /١ ) آنها مال من است. و می خواستند ، تقسیم کنند ؛ ولی سهمیه هریک کسری می شد ، نه عدد صحیح ؛ جواب حضرت (ع) به این سه نفر :

آیا رضایت می دهید ، که من یک شتر از مال خودم بر شتران شما بی افزایم ؛ آنگاه تقسیم کنم ؟! گفتند ، چگونه رضایت ندهیم ؛ و امّا تقسیم کردن حضرت (ع)با استفاده از علم ریاضی ( مخرج مشترک ) :

١٨/١٧ =٢/١ + ٣/١ + ٩/١

١٨/ ١=17/18 -18/18     

با اضافه نمودن یک شتر به هفده شتر تقسیم به این صورت می شود:

9 = ٢/18 6 =٣/ 18 2 =٩/ 18

17= 2 + 6 + 9

به این صورت مسئله حل شده و حضرت (ع) یک شتر خود را می گیرد ، و سهم هریک معلوم می شود . 9 شتر برای کسی که نصف شتران برای اوست و 6 شتر برای ثلث (٣/ ١) و 2 شتر برای تسع (٩/ 1 )

منبع :کتاب قضاوت های حضرت علی (ع) و کتاب امام شناسی علامه حسینی طهرانی

/ 0 نظر / 264 بازدید