آیا خداوند متعال به عبادت ما نیاز دارد؟

خیر :خداوند متعال نیازی به عبادت بندگان خود نداشته و نخواهد داشت . بلکه ما انسانها  هستیم که، برای ادامه حیات و زندگی صحیح و سعادتمند به عبادت او محتاج و نیازمند هستیم .

برای روشن شدن مسئله نظر شما را به یک مثال جلب می کنم .آیا خورشید به ما نیاز دارد ، یا ما به خورشید و نور آن نیازمندیم ؟ آیا انسانها می توانند ،بدون نور خورشید به حیات خود ادامه دهند ؟ اگر همه مردم خانه های خود را رو به خورشید بسازند ، یا پشت به خورشید بسازند ،به حال خورشید فرق می کند؟

اینجاست که باید گفت ، اگر تمام انسانها عبادت کنند و یا نکنند بر خالقیت و الوهیت خداوند اثر نخواهد داشت . این ما هستیم که ضرر خواهم کرد .

/ 0 نظر / 123 بازدید