چرا بعضی فقیرند و بعضی ثروتمند ؟

باران رحمت الهی همیشه در حال باریدن است ، ولی آنچه که باعث می شود ،تا ؛بنده و شما ،فقـیر و یا ثروتمند شویم ، به ما بر می گردد. هنگامی که باران می بارد، اگر دقّت کنیم ، موارد ذیل را می بینیم.

1-  عده ایی مانند دریا و اقیانوس هستند و انسان این تغییر بارش را نمی بیند .

2- عده ایی مانند  رود و رود خانه

3- عده ایی مانند  چشمه و چاه

4- عده ایی مانند سد

5- عده ایی مانند پشت بام که هر چه بر آن می بارد ، به غیر از نم ، اثر دیگری در آن دیده نمی شود.

6- عده ایی مانند چاه فاضلاب که هر چه برآن ببارد ،بوی بد آن بیشتر می شود .

7- عده ایی مانند در ختان و گلها هستند ، که با باریدن باران بوی عطرشان بیشتر می شود.

8- عده ایی مانند کوه و دشت

9- عده ایی مانند باتلاق و لجن زار

10- عده ایی مانند پیاله و لیوان که اصلاً گنجایشی ندارند و آب باران از آن لبریز می شود.

/ 0 نظر / 30 بازدید