درخواست ،موجب خواری انسان می گردد .

 قال سید الساجدین (ع) :

« طلبُ الحوائج الى النّاس مذلةٌ للحیاة و مذهبةٌ للحیاء واستخفافٌ بالوقار و هو الفقرُ الحاضرُ و قلةُ طلب الحوائج الى الناس هو الغنىُ الحاضرُ »

دست حاجت بسوی مردم دراز کردن ، باعث خواری انسان در زندگی می شود و حیاء و شرم را از بین می برد، وقار و سنگینى انسان را پایین می آورد و همین خود نیز فقر نقد است . یعنى فقر منحصر به نداشتن پول نیست ، بلکه اظهار نداری هم عین فقر است . به هر نسبت که انسان کمتر دست حاجت پیش مردم دراز کند، به نوعى ، به غنا و بى نیازى نقد نائل شده است .

و در یک جمله باید گفت که ، ارزش انسان به عزت اوست ،نه به مال او


تحف العقول ، ص 286     

/ 0 نظر / 9 بازدید