آسیب های یک جامعه

آسیب های جامعه از نگاه یک سیاست مدار قابل توجه و تدبر است.

 اوریانا فالاچی در یک مصاحبه از وینستون چرچیل سوال می کند:

آقای چرچیل، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ، اما این کار را نمی توانید ، در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست ، با شما در جنگ و ستیز است ،انجام دهید؟

وینستون چرچیل بعد از اندکی تأمل ، پاسخ می دهد:

برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست ، که این دو ابزار مهم را درایرلند دراختیار نداریم.

خبرنگار سوال می کند ، این دو ابزار چیست؟ چرچیل در پاسخ می گوید:

» اکثریت نادان و اقلیت خائن «

/ 0 نظر / 10 بازدید