عرب را سیر نگه دار و عجم را گرسنه

هشدار 

یکی از تفکرات غلط که متاسفانه از سالها قبل در بین برخی از عوام و خواص مطرح هست ، این موضوع است که ، عرب را سیر نگه دار و عجم را گرسنه ؛ 

 گویا برخی این فکر غلط را باور کرده اند و در جامعه مردم را این گونه تقسیم کرده اند و امّا جواب :

از منصورعباسی بشنوید ، که به لشکر خود می گوید :

هرکس گفته که سگت را گرسنه نگه دار ، تا دنبالت بیاید ، راست گفته است .

لشکریان به او گفتند :

بله ، ولی ممکن است ، نان کس دیگری را ببیند و از تو دور شود .

/ 0 نظر / 404 بازدید