چند سئوال از پدران و مادران

چند سئوال از پدران و مادران

۱- راستی پول مهم است ،یا آینده و سرنوشت فرزندان مان

۲- راستی جوان متدین خوب است ،یا جوان زیبا و پولدار امّا بی دین

۳- راستی زندگی کردن با آرامش بهتر است ،یا زن و مرد کار کنند .فقط فقط برای اینکه خود را پولدار نشان دهند ،ولی در نهایت هیچ چیز نداشته باشند ، نه فرزند و نه خانواده

 4- راستی تربیت فرزندان مهم است ،یا خانه و ماشین مدل بالا سوارشدن 

۵- راستی شاهد ازدواج فرزندان مان باشیم ، بهتر است یا غلطیدن در فساد آنها را دیدن بخاطر چشم هم چشمی و خود را در ظاهر خوشبخت نشان دادن

۶- راستی  ازدواج بهتر است ،یا زنا

۷- راستی ازدواج ساده بهتر است ،یا نگهداشتن فرزندان مان در گناه و فساد و پرپر زدن آنان 

۸- راستی دست گیری و کمک مالی به فرزندانمان بهتراست ،یا جدایی و طلاق واقعا بیاییم ،لحظه ایی فکرکنیم و دست از یکسری سخت گیری های اشتباه و اختلافات غلط و چشم هم چشمی های نادرست برداریم و بگذاریم فرزندانمان در آرامش کامل یا ازدواج کنند و یا زندگی کنند .

دارایی ، شهرت و زندگی دیگران را بر سرشان نزنیم .

/ 0 نظر / 7 بازدید