خودت باش

بامردم بودن تا برای مردم بودن نکته ای است که باید بدان فکر کرد ، البته با دقت به کلمات قصار شیخ بهایی (علیه الرحمة ) که این گونه می گوید .

آدمی اگر پیامبر هم باشد ، از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:

اگر بسیار کار کند ، می گویند احمق است!

اگر کم کار کند ، می گویند تنبل است !

اگر بخشش کند ، می گویند افراط می کند!

اگر جمع کند ، می گویند بخیل است!

اگر ساکت و خاموش باشد ، می گویند لال است!

اگر زبان آوری کند ، می گویند ورّاج و پرگوست...!

اگر روزه برآرد و شب ها نماز بخواند ، می گویند ریاکار است و اگر نکند ، می گویند کافر است و بی دین...!

لذا نباید بر حمد ثنای مردم اعتنا کرد و جز از خداوند نباید از کسی ترسید. پس آنچه باشید که ، خداوند متعال دوست دارد .

is your self

/ 0 نظر / 31 بازدید