آشنایی با تفکرات شیطان پرستی

یک گروه تحقیقاتی نسبت به گسترش شیطان‌پرستی در جامعه هشدار داد و خبر داد ،که اکنون بیش از 70 فرقه شیطان‌پرستی در کشور فعال هستند.

شیطان پرستی ، آیین و فرقه جدیدی است که ، برگرفته شده  از تفکرات و ایده های مختلف ذیل :

1- ضدیت شدید با دین ، انکار توحید و خدای واحد

2- مسخره کردن اعتقادات ادیان

3- اهمیت بسیار زیاد به مسائل جنسی و  مصرف مشروبات الکلی و مواد مخّدر

4-  قربانی کردن انسان ها،  برای قصد جلب رضایت شیطان و کسب قدرت های اهریمنی او ، که پیروان این گروه در گذشته انجام می دادند  اما  امروزه به این اقدامات دست نمی زنند چرا که مجازات ها و پیگردهای قانونی، در تغییر این مناسک، نقش بسزایی داشته است، اما کماکان این سنت ها با شکل و شمایل دیگری مانند قربانی کردن حیوانات به جای انسان، به چشم می خورد.

5- انسان محوری یا اومانیسم است که محصول نامبارک عصر مدرنیته است. تفکری که ماورالطبیعه و حیات اخروی را منکر است و تمام هست و نیست را در همین حیات مادی می دانند.

6- تشویق به خودکشی به عنوان راه نجات و سعادت بشر

7- خود آزاری و دگر آزاری ( از صدمه زدن به خود و دیگران شدیداً لذت می برند)

/ 0 نظر / 54 بازدید